• youtube
  • facebook

Hưng Yên tinh giản được 1.220 biên chế

Thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, từ năm 2015 đến nay, tỉnh Hưng Yên đã tinh giản được 1.220 cán bộ, công chức, viên chức.

Trong đó,các tổ chức hành chính nhà nước trong tỉnh đã tinh giản được 96 người; các đơn vị sự nghiệp công lập, các hội có tính chất đặc thù tinh giản được 1.124 người.

Việc đổi mới sắp xếp kiện toàn lại tổ chức bộ máy của các cơ quan nhà nước theo xu hướng gọn đầu mối, nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động cũng được các cơ quan đơn vị, địa phương tỉnh Hưng Yên tích cực triển khai thực hiện.

Đến nay, toàn tinh đã sáp nhập giảm 16 phòng chuyên môn, nghiệp vụ trực thuộc sở; giảm 9 trường mầm non, tiểu học và THCS.

Hiện đã có 6 địa phương phân công và bổ nhiệm Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy đồng thời là Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị là các huyện Văn Giang, Khoái Châu, Phù Cừ, Kim Động, Tiên Lữ và thành phố Hưng Yên...

create

Thu Hòa / hungyentv.vn